พญ.วิลินี วะศินรัตน์

ความเชี่ยวชาญ: ชำนาญด้านรังสีวินิจฉัย
เวลาออกตรวจ:
จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.
การศึกษา:

วุฒิบัตรรังสีวิทยาวินิจฉัยโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล