โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมราคา 4,500 บาท

 

รายละเอียดดังนี้

- ค่าตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์อัตโนมัติ 3,800 บาท 

- ค่าบริการทางโรงพยาบาล 200 บาท

- ค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ 500 บาท

การตรวจจะตรวจท้ังหมด 4 เครื่อง

โดยเป็นเครื่องอัลตราซาวด์อัตโนมัติแบบ 3 มิติ 3 เครื่อง และเครื่องแมมโมแกรมแบบ 3 มิติ อีก 1 เครื่อง

 

สนใจกรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ลงทะเบียน

เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม

* ข้อมูลสำคัญกรุณากรอกให้ครบทุกช่อง