พญ.สมใจ ฉันชัยรุ่งเจริญ

ความเชี่ยวชาญ: ชำนาญด้านการให้ยาเคมีบำบัดรักษามะเร็ง
เวลาออกตรวจ:
เสาร์ 09.00-12.00 น.
การศึกษา:

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล