นพ.ภูมิพิศ ภัทรนุธาพร

ความเชี่ยวชาญ: รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
เวลาออกตรวจ:
(โปรดนัดหมายล่วงหน้า)
การศึกษา:

วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
การนัดหมายแพทย์