นพ.ภูมิพิศ ภัทรนุธาพร

ความเชี่ยวชาญ: รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
เวลาออกตรวจ:
(โปรดนัดหมายล่วงหน้า)
การศึกษา:

วุฒิบัตรรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล