เจาะชิ้นเนื้อราคา เบา เบา

เจาะด้วยเข็มขนาดเล็ก 5,000 บาท/จุด

( Fine Needle Biopsy, FNA )

 

เจาะด้วยเข็มขนาดใหญ่ 21,000 บาท/จุด 

(Ultrasound Guide Core Needle Biopsy)

* with Titanium Marker เพิ่ม 5,000 บาท

 

เจาะด้วยเข็มขนาดใหญ่ 47,500 บาท/จุด

แบบดูดอัตโนมัติพร้อมใส่คลิปกำหนดตำแหน่งเนื้อเยื่อ

(Stereotactic Vacuum Core Needle Biopsy with Titanium Marker)

 

หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว ยกเว้นการตรวจย้อมชิ้นเนื้อพิเศษ


ลงทะเบียน

เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม

* ข้อมูลสำคัญกรุณากรอกให้ครบทุกช่อง